Bodemonderzoek

De meest voorkomende bodemonderzoeken zijn onderzoeken die worden uitgevoerd bij grondtransacties of ten behoeve van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit zijn de verkennende bodemonderzoeken conform NEN 5740 (in de volksmond bekend als schoon-grond verklaring).

In sommige gevallen is meer onderzoek vereist en dient er onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de bodem.

Om de concentratie asbest in grond te onderzoeken wordt de NEN 5707 toegepast in combinatie met protocol 2018. Grond is verontreinigd met asbest indien er meer dan 100 mg/kgds asbest wordt vastgesteld. Hieronder (<100mg/kgds) mag de bodem beschouwd worden als niet met asbest verontreinigd. Het kan dus voorkomen dat er asbest wordt aangetroffen, maar dit beneden de gestelde norm valt.

Bij een verkennend asbestonderzoek in de bodem wordt met geringe inspanning nagegaan of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is. Ook kunnen er situaties zijn waarbij er geen verdenking bestaat, maar dit toch wenselijk is om analytisch bevestigd te krijgen. De werkzaamheden betreffen -globaal- een visuele maaiveldinspectie, het graven van een aantal gaten van 30x30x50 cm, monstervoorbehandeling op locatie en monstername. Uit het verkennend bodemonderzoek moet blijken of dit onderzoek afdoende is of dat er mogelijk een nader onderzoek naar asbest uitgevoerd dient te worden. Bij het niet overschrijden van 50 mg/kgds hoeft het nader onderzoek niet meer uitgevoerd te worden. Verder behoort een onderzoek naar asbest in puin conform NEN 5897 tot de mogelijkheden.

Al het bodemonderzoek wat ter beoordeling naar bevoegd gezag wordt gestuurd, dient uitgevoerd te zijn door een Kwalibo-erkend bedrijf. Almad Eco B.V. is volledig Kwalibo erkend voor BRL2000, protocol 2001 (bodemonderzoek), protocol 2002 (grondwatermonsters) en protocol 2018 (asbestonderzoek in bodem).

Het veldwerk wordt altijd uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide en erkende medewerkers.